ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN TOUWFABRIEK LANGMAN BV | LANGMANTOUW:

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
2.Langman: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Touwfabriek Langman B.V., ingeschreven onder inschrijvingsnummer 08054725 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
3.Overeenkomst: de tussen Langman en Wederpartij (zoals hierna gedefinieerd) gesloten overeenkomst (met inbegrip van de Algemene Voorwaarden);
4.Partijen: Langman en Wederpartij (zoals hierna gedefinieerd);
5.Wederpartij: de (weder)partij aan wie Langman een aanbod heeft gedaan, aan wie Langman een offerte heeft uitgebracht en/of die een Overeenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en/of iedere offerte van Langman, op alle huidige en toekomstige (commerciële en niet-commerciële) relaties tussen Partijen, op alle Overeenkomsten en overige (rechts)verhoudingen tussen Partijen en op alle overige dienstverlening van Langman.
2. Alle algemene voorwaarden (dus ook algemene inkoopvoorwaarden) van Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dus niet van toepassing.
3. Als een bepaling uit de Algemene Voorwaarden in strijd is met een bepaling uit de Overeenkomst, dan prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN OFFERTES
1. Alle aanbiedingen en offertes van Langman zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Een vrijblijvend aanbod en/of een vrijblijvende offerte kan binnen vijf werkdagen na aanvaarding door Wederpartij nog door Langman worden herroepen. Gegevens in brochures, prijslijsten en online en/of offline gepubliceerde informatie zijn vrijblijvend, onder uitdrukkelijk voorbehoud van zet- en/of drukfouten en kunnen zonder voorafgaand bericht door Langman worden gewijzigd. Langman accepteert op geen enkele manier aansprakelijkheid voor de informatie (waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot technische productinformatie) opgenomen in een (herziene) aanbieding, offerte en/of vergelijkbaar document onjuist blijkt.
2. Tenzij anders vermeld, is elk aanbod en/of elke offerte van Langman gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst door Langman onder normale omstandigheden en uitvoering tijdens normale werkuren.
3. Wederpartij garandeert dat de door of namens Wederpartij aan Langman verstrekte gegevens waarop Langman een aanbod en/of offerte gebaseerd heeft juist en volledig zijn.

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING OVEREENKOMST
1. Onderhandelingen kunnen in elk stadium door Langman afgebroken worden. Het afbreken van onderhandelingen leidt nooit tot schadeplichtigheid van Langman.
2. De Overeenkomst komt in ieder geval tot stand nadat een aanbod en/of offerte door Wederpartij is geaccepteerd en Langman de Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd middels een opdrachtbevestiging, dan wel zodra Langman met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen of derden daartoe opdracht heeft gegeven.
3. Indien er geen schriftelijke Overeenkomst aanwezig is, wordt de door Langman aan Wederpartij verzonden factuur geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven.
4. Afwijkingen, aanvullingen en/of wijzigingen van bepalingen in de Overeenkomst is mogelijk, maar enkel als Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een afwijkende bepaling overeenkomen. Deze afwijkingen, aanvullingen en/of wijzigingen gelden uitsluitend voor de Overeenkomst waarbij deze overeengekomen zijn. Indien uit de afwijkingen, wijziging en/of aanvullingen voortvloeit dat Langman een nieuwe verbintenis en/of verplichting op zich neemt, dan is Langman gerechtigd de betreffende verbintenis en/of verplichting op te schorten tot het moment dat overeengekomen is wanneer de verbintenis en/of verplichting uiterlijk dient te worden uitgevoerd en wat de door Wederpartij aan Langman daarvoor verschuldigde geldelijke prestatie is.
5. Indien Partijen één of meer afwijking(en), aanvulling(en) en/of wijziging(en) in de Overeenkomst zijn overeengekomen, dient Wederpartij de hiermee gepaard gaande kosten als gevolg van de wijziging aan Langman te vergoeden. Langman heeft voorts het recht om overeengekomen levertijden te verlengen, voor zover nodig, om aan een gewijzigde levering te kunnen voldoen.
6. In afwijking van hetgeen is bepaald in lid 4 is Langman gerechtigd om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Als (een gedeelte van) de Algemene Voorwaarden in de toekomst worden gewijzigd, zendt Langman hiervan onverwijld een exemplaar aan Wederpartij met daarbij of daarin een duidelijke vermelding naar de relevante wijzigingen. Wederpartij heeft, berekend vanaf de dag na ontvangst van de gewijzigde Algemene Voorwaarden, acht dagen om aan te geven dat Wederpartij bezwaren heeft tegen de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Als Wederpartij binnen acht dagen berekend vanaf de dag na ontvangst van de gewijzigde Algemene Voorwaarden geen bezwaren uit tegen de toepasselijkheid en de inhoud van de gewijzigde Algemene Voorwaarden, heeft te gelden dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden na het verstrijken van de hierboven genoemde termijn tussen Partijen zijn overeengekomen. Als Wederpartij de betreffende wijzigingen niet accepteert, mag Langman de Overeenkomst met Wederpartij tussentijds, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen of de Overeenkomst onder de oude Algemene Voorwaarden laten voortbestaan.

ARTIKEL 5: PRIJZEN
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen en/of belastingen welke van overheidswege zijn en/of zullen worden opgelegd, kosten van montage, beproeving en inbedrijfstelling, kosten die Langman voor uitvoering van de Overeenkomst maakt zoals kosten voor proeven en concepten en eveneens exclusief de door Langman en of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of werknemers gemaakte of te maken reis- en verblijfkosten.
2. Alle prijzen zijn gebaseerd op levering “af magazijn” (EX Works) van Langman.
3. In afwijking van het vorige lid geldt dat alle prijzen gebaseerd zijn op “franco” levering door een door Langman gekozen vervoerder, indien de Overeenkomst betrekking heeft op levering van roerende zaken die binnen Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden) moeten worden afgeleverd en indien de totale factuurwaarde van de betreffende Overeenkomst het bedrag van € 500,00 exclusief BTW overstijgt, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
4. Indien tussen de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en de leveringsdatum één of meerdere kostprijsfactoren – waaronder, maar niet per definitie beperkt tot, de kostprijs van de bestelde roerende zaken c.q. gebruikte materialen en/of door overheid en/of vakorganisaties opgelegde wijzigingen in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen – stijgen, is Langman bevoegd om de kostenstijgingen aan Wederpartij door te berekenen, ook wanneer dit het gevolg is van een voor Langman voorzienbare omstandigheid.
5. Indien tussen de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en de leveringsdatum een nieuwe prijslijst door Langman en/of toeleveranciers aan Wederpartij wordt toegezonden, dan is Langman gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan Wederpartij in rekening te brengen.
6. Aan een door Langman afgegeven begroting, (richt)prijzen, aanbieding en/of offerte kunnen door Wederpartij geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alle door Langman genoemde bedragen hebben slechts een indicatief karakter en binden Langman niet.
7. Langman mag alle overeengekomen prijzen jaarlijks verhogen conform de Consumentenprijsindex (CPI), de Producentenprijsindex (PPI) en/of de Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS.
8. Voor de berekening van prijzen met betrekking tot roerende zaken welke naar gewicht worden gefactureerd, wordt de prijs gebaseerd op het gewicht van de roerende zaken bij verzending.

ARTIKEL 6: BETALING
1. Langman is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van Wederpartij – vooruitbetaling en/of zekerheid van Wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken. Eventuele hieraan verbonden kosten komen voor rekening van Wederpartij. Langman is daarnaast bevoegd om – in geval van gerede twijfel inzake de kredietwaardigheid van de Wederpartij – de roerende zaken onder rembours aan Wederpartij te leveren.
2. Betaling dient binnen uiterlijk veertien dagen na de factuurdatum, volledig (inclusief omzetbelasting en de toepasselijke toeslagen) en zonder enig beroep op korting of verrekening uit welken hoofde ook te geschieden.
3. Alle betalingen dienen in euro’s, op de Nederlandse op de factuur vermeldde bankrekening van Langman te worden voldaan.
4. Indien de Overeenkomst gesloten is met meerdere natuurlijke personen, personenvennootschappen, rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten of indien Wederpartij bestaat uit natuurlijke personen, personenvennootschappen, rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten, dan is elk van hen tegenover Langman hoofdelijk verbonden tot nakoming van iedere verbintenis die voortvloeit uit de Overeenkomst.
5. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn geschiedt, is Wederpartij, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, direct in verzuim, waardoor Wederpartij een contractuele rente over het totale factuurbedrag van 1,5% per maand vanaf de datum dat betaald had moeten zijn, tot de dag der algehele voldoening verschuldigd is aan Langman. Indien de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW op het moment dat Wederpartij in verzuim raakt een hoger rentepercentage dan 1,5% per maand betreft, is Wederpartij in plaats van de zojuist beschreven contractuele rente, de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
6. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn geschiedt, is Wederpartij bovendien, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, alle in verband daarmee te maken (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd aan Langman. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de totale openstaande vordering.
7. Als een openstaande vordering op basis van dit artikel is verhoogd met contractuele rente of wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten, dan strekt een betaling van Wederpartij in de eerste plaats in mindering van de buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens in mindering van contractuele rente of verschenen wettelijke handelsrente en ten slotte in mindering van de oorspronkelijke hoofdsom en de lopende contractuele rente of handelsrente.
8. Klachten tegen facturen van Langman dienen binnen vijf werkdagen na factuurdatum onder schriftelijke opgave van de bezwaren aan Langman kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan Wederpartij wordt geacht met de factuur in te stemmen. Het indienen van een klacht als bedoeld in dit artikel ontslaat Wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Langman. Tevens verschaft het Wederpartij geen grond voor opschorting van zijn betalingsverplichtingen.
9. Wederpartij doet afstand van het recht en/of is niet gerechtigd om een schuld aan Langman te verrekenen met een vordering op Langman.

ARTIKEL 7: OPSCHORTING EN RETENTIE
1. Langman kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen dan wel haar verplichtingen jegens Wederpartij opschorten, indien Wederpartij zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet behoorlijk, niet-tijdig en/of niet-volledig nakomt. Langman zal dan nimmer tot schadevergoeding gehouden zijn.
2. Langman kan de in het kader van de Overeenkomst van Wederpartij ontvangen roerende zaken, door of voor Wederpartij gerealiseerde gegevens, werken, documenten en/of overige digitale bestanden onder zich houden totdat Wederpartij alle aan Langman verschuldigde betalingen heeft verricht. Een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht kan op basis van dit artikel door Langman worden opgeschort.

ARTIKEL 8: INSCHAKELING DERDEN
Langman is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Langman is bevoegd de kosten van het inschakelen van deze derden – in voorkomend geval met opslagpercentage – bij Wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 9: LEVERING
1. Door Langman in een aanbod en/of offerte opgenomen en/of in de Overeenkomst opgenomen levertijden waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn. Alle levertijden zijn geschatte levertijden en hebben een indicatief karakter. Langman komt niet eerder in verzuim te verkeren dan nadat Langman door Wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld en nadat Langman een redelijke termijn is gegeven om alsnog te leveren en deze termijn vervolgens is verstreken zonder dat levering heeft plaatsgevonden. Voor het bepalen van de redelijke termijn dient in ieder geval, doch niet per definitie uitsluitend, rekening te worden gehouden met de actueel geldende levertermijnen en productiedoorlooptijden, de duur van eventueel transport en de beschikbaarheid van grondstoffen en bouwmaterialen.
2. Langman is gerechtigd de te leveren roerende zaken in gedeelten te leveren en deze gedeelten afzonderlijk in rekening te brengen.
3. Levering vindt “af magazijn” (EX Works) van Langman plaats. In afwijking van hetgeen is bepaald in de vorige volzin geldt dat levering “franco” door een door Langman gekozen vervoerder plaatsvindt, indien de Overeenkomst betrekking heeft op levering van roerende zaken die binnen Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden) moeten worden afgeleverd en indien de totale factuurwaarde van de betreffende Overeenkomst het bedrag van € 500,00 exclusief BTW overstijgt, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
4. De roerende zaken zijn voor risico van Wederpartij vanaf het moment van levering door Langman. Indien Wederpartij de verplichting tot het aannemen van de roerende zaak niet naleeft, is de roerende zaak voor risico van Wederpartij vanaf het moment waarop de niet-naleving van die verplichting aanvangt.
5. In het geval dat Langman roerende zaken van Wederpartij onder zich heeft voor bijvoorbeeld reparatie, inspectie, etc. en deze roerende zaken verstuurd of getransporteerd moeten worden, komt het risico van verlies, diefstal, beschadiging, tenietgaan of waardevermindering gedurende dat transport voor rekening van Wederpartij.
6. Langman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de roerende zaken geleden. Indien aan de orde dient Wederpartij zich tegen transportrisico’s behoorlijk te verzekeren en staat Wederpartij in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats. Wederpartij is in voorkomend geval juridisch verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing van de roerende zaken.
7. Indien het niet mogelijk blijkt de roerende zaken aan de Wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van Wederpartij, is Wederpartij in verzuim en heeft Langman het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en/of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en daarbij het zogenoemde positief contractsbelang van Wederpartij te vorderen. Langman is eveneens (en naar eigen keuze) gerechtigd om – indien aan de orde – roerende zaken voor rekening en risico van Wederpartij op te slaan, waarbij vanaf dat moment voor Wederpartij een redelijke termijn geldt waarbinnen Wederpartij Langman in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de roerende zaken te leveren. In dat geval is Langman nog steeds gerechtigd de desbetreffende roerende zaken aan Wederpartij in rekening te brengen, onverminderd alle overige rechten die de wet aan Langman toekent in verband met de toerekenbare tekortkoming van Wederpartij.

ARTIKEL 10: ACCEPTATIE ROERENDE ZAKEN EN RETOURNERINGEN
1. Bij de ontvangst van de roerende zaken dient Wederpartij te controleren of hem de juiste roerende zaken in de juiste hoeveelheden zijn geleverd en dient hij de roerende zaken te controleren op zichtbare gebreken. Indien tijdens deze controle een tekortkoming, een gebrek en/of enigerlei andere afwijking ten opzichte van hetgeen is overeengekomen blijkt, dient Wederpartij dat terstond en schriftelijk – maar in ieder geval binnen achtenveertig uur na ontvangst van de roerende zaken – aan Langman mede te delen. Vindt deze mededeling niet of niet tijdig plaats, dan geldt tussen Partijen dat de roerende zaken, behoudens eventuele verborgen gebreken, aan de Overeenkomst beantwoorden.
2. Eventuele verborgen gebreken dient Wederpartij schriftelijk aan Langman mede te delen binnen acht dagen, nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, doch uiterlijk steeds binnen zestig dagen na de dag waarop de roerende zaken geleverd zijn, bij gebreke waarvan geldt dat de roerende zaken aan de Overeenkomst beantwoorden, inclusief eventuele verborgen gebreken.
3. Indien Wederpartij een mededeling als bedoeld in één van de vorige twee leden heeft verricht, dient Wederpartij Langman in de gelegenheid te stellen de roerende zaken te inspecteren en Langman waarnodig monsters te laten nemen en/of testen uit te laten voeren, bij gebreke waarvan Wederpartij het recht verliest nakoming te vorderen.
4. Indien Wederpartij een (maatwerk) Overeenkomst sluit waarbij voor wat betreft de koop van roerende zaken wordt afgeweken van door Langman gehanteerde (standaard-) hoeveelheden, dan zullen de roerende zaken ongeacht deze afwijkingen en de eventuele melding daarvan als geaccepteerd gelden en is er geen sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Langman in de zin van artikel 6:74 BW en is Langman gerechtigd om ten opzichte van de door haar gehanteerde (standaard-)hoeveelheden in totaal 10% meer of minder roerende zaken in rekening te brengen, ook al is dat niet specifiek tussen Partijen overeengekomen.
5. Retournering aan Langman van door Langman geleverde roerende zaken of enig deel daarvan, kunnen slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Langman. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Wederpartij.

ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Onverminderd hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald omtrent risico-overgang, blijven alle door of namens Langman geleverde roerende zaken eigendom van Langman tot op het moment dat Wederpartij al zijn betalingsverplichtingen die voortvloeien uit alle tussen Partijen gesloten en te sluiten Overeenkomsten heeft voldaan. Onder deze betalingsverplichtingen vallen in ieder geval de prijs voor de door Langman uit te voeren werkzaamheden dan wel te leveren roerende zaken, alsmede de eventueel vervallen contractuele rente of wettelijke handelsrente en de gemaakte kosten van rechtsbijstand.
2. Zolang Langman eigenaar is van de aan Wederpartij geleverde roerende zaken, is Wederpartij verplicht de roerende zaken van Langman afgescheiden te houden van andere roerende zaken, zodat zij gemakkelijk en duidelijk als roerende zaken van Langman te herkennen zijn. Voorts is Wederpartij verplicht zorgvuldig voor het behoud van de roerende zaken van Langman zorg te dragen, alsmede de roerende zaken van Langman afdoende te verzekeren.
3. Zolang Langman eigenaar is van de aan Wederpartij geleverde roerende zaken, mag Wederpartij geen enkel recht aan derden daarop verlenen en/of vestigen. Dat betekent onder meer dat Wederpartij de roerende zaken niet mag verpanden, verkopen en/of leveren aan derden en de roerende zaken niet voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers mag brengen (warrantage). Indien Wederpartij in strijd handelt met dit lid, dient hij de gelden of de vorderingen die hij daardoor verkrijgt, aan Langman over te dragen.
4. Indien Wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling vraagt of zijn bedrijf liquideert, dient hij de roerende zaken die op dat moment eigendom van Langman zijn, binnen achtenveertig uur na een verzoek van Langman, aan Langman terug te geven. Wederpartij zal alle medewerking verlenen om ervoor te zorgen dat Langman haar eigendom weer in bezit krijgt, nadat zij hiertoe heeft verzocht, met inbegrip van eventuele demontage.
5. Wederpartij is verplicht om Langman terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op roerende zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 12: OVERMACHT
1. Langman is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting uit de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de garantieverplichtingen als omschreven in artikel 13, indien Langman daartoe verhinderd is ten gevolge van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van Langman onafhankelijke omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,overheidsmaatregelen, werkstakingen, werkliedenuitsluitingen, transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in het bedrijf van Langman of het bedrijf van haar leveranciers, het niet naar behoren nakomen van leveranciers die door Wederpartij zijn voorgeschreven, gebrekkigheid van apparatuur, roerende zaken, materialen en/of programmatuur van derden waarvan het gebruik door Wederpartij is voorgeschreven.
3. Indien tijdens de uitvoering door Langman van een Overeenkomst blijkt, dat deze onuitvoerbaar is ten gevolge van overmacht, zullen Partijen op verzoek van Langman in overleg treden teneinde de Overeenkomst te wijzigen zodat de uitvoering van de Overeenkomst mogelijk wordt, behoudens wanneer uitvoering van de Overeenkomst nimmer mogelijk zal zijn. Langman heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Langman verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.
4. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, hebben Partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds onder de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval pro rata afgerekend. Partijen zullen in verband met deze afrekening te verrichten betalingen terstond uitvoeren.

ARTIKEL 13: GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID
1. Langman garandeert gedurende zes maanden na levering van de roerende zaken dan wel na uitvoering van verrichte werkzaamheden dat deze de geleverde roerende zaken dan wel verrichte werkzaamheden aan de Overeenkomst beantwoorden.
2. Indien binnen zes maanden na levering van de roerende zaken dan wel na uitvoering van verrichte werkzaamheden blijkt dat de roerende zaken dan wel de verrichte werkzaamheden niet aan de Overeenkomst beantwoorden, dan zal (enkel) herstel of vervanging door Langman plaatsvinden. De keuze voor vervanging of herstel is aan Langman.
3. Eventuele vervangen (niet-deugdelijk gebleken) roerende zaken moeten desgevraagd aan Langman worden geretourneerd. Ingeval van retournering gaat de eigendom van de (niet-deugdelijk gebleken) roerende zaken over op Langman, door levering van de vervangen (niet-deugdelijk gebleken) roerende zaken aan Langman door deze vanaf het moment dat Wederpartij de vervangende roerende zaken heeft ontvangen te houden voor Langman.
4. Indien Langman kiest voor de uitvoering van herstelwerkzaamheden, dan geschiedt dit herstel naar haar keuze in de fabriek van Langman of op de locatie van en/of bij Wederpartij. De herstelwerkzaamheden uit hoofde van de garantie opgenomen in artikel 13.1 worden kosteloos door Langman uitgevoerd. Indien Wederpartij wenst dat de werkzaamheden op een andere locatie worden uitgevoerd dan de locatie waar Langman voor kiest, dan worden alle daarmee voor Langman gepaard gaande kosten – waaronder, maar niet per definitie beperkt tot de reisuren en de reis- en verblijfskosten van de medewerkers en/of reparateurs van Langman – bij Wederpartij in rekening gebracht.
5. Ter zake de door Langman uitgevoerde herstelwerkzaamheden wordt alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de door Langman uitgevoerde werkzaamheden, gedurende een periode van drie maanden nadat Langman aan haar leveringsverplichting heeft voldaan.
6. Elke aanspraak van Wederpartij op garantie vervalt indien:
– de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig en/of onoordeelkundig gebruik of van buitenkomende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand of waterschade dan wel het gevolg zijn van het onjuist toepassen van de geleverde roerende zaken;
– door Wederpartij of derden veranderingen aan de roerende zaken zijn aangebracht;
– eventuele serienummers van Langman worden verwijderd of onleesbaar zijn;
– de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van gebrekkig of onoordeelkundig onderhoud van de roerende zaak;
– indien niet tijdig door Wederpartij, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.1 of artikel 10.2 een als daar omschreven mededeling aan Langman is verricht.
7. De aansprakelijkheid van Langman is beperkt tot de nakoming van de artikel 13.1 opgenomen garantieverplichting. Elke vordering tot schadevergoeding, daaronder begrepen die ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade, is uitgesloten.
8. Indien Langman om enigerlei reden tot meer is gehouden dan de nakoming van haar garantieverplichting als bedoeld in artikel 13.1, is de aansprakelijkheid van Langman uit welke hoofde dan ook (waaronder begrepen vorderingen op grond van productaansprakelijkheid ex artikel 6:185 BW en aanverwante regresvorderingen, één en ander tot zover de wet zulks toelaat) – beperkt tot de directe schade van Wederpartij met een maximum van het door de verzekeraar van Langman uit te keren schadebedrag.
9. Wederpartij is gehouden tot de betaling van alle kosten, schade of rente, die voor Langman mochten ontstaan als direct en/of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door een derde ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst tegen Langman worden ingesteld. Wederpartij vrijwaart Langman voor dergelijke aanspraken van derden.
10. Onverminderd hetgeen is opgenomen in artikel 10 vervalt iedere vordering van Wederpartij op Langman door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Wederpartij vóór het verstrijken van die termijn een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechtelijke instantie waarbij de betreffende vordering op Langman wordt ingesteld.
11. Ten aanzien van zaken welke Langman van een derde heeft betrokken, geldt dat de op de desbetreffende overeenkomst van toepassing zijnde bepalingen betreffende garantie en aansprakelijkheid, mede van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen Langman en Wederpartij.
12. De in de Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Langman gelden mede ten gunste van alle (rechts-) personen/entiteiten, werknemers, hulppersonen en/of ondergeschikten waarvan Langman zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
13. De in dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Langman laat de overige in de Algemene Voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Langman onverlet.
14. De in de Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Langman zijn allen niet van toepassing indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van (de tot de bedrijfsleiding behorende werknemers van) Langman.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Langman behoudt zich jegens Wederpartij al zijn rechten van intellectuele en industriële eigendom (waaronder, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, databankrechten, zowel geregistreerde als niet geregistreerde modelrechten, handelsnaamrechten, alsmede de rechten op know how) uitdrukkelijk voor.
2. Na betaling van het tengevolge van de Overeenkomst aan Langman verschuldigde, verkrijgt Wederpartij – indien dit nodig mocht zijn – een niet-exclusief gebruiksrecht, ook in geval Langman speciaal op verzoek van Wederpartij een product heeft gemaakt.
3. Indien Langman bereid is tot overdracht van een recht en/of rechten van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis enkel schriftelijk, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig tussen Partijen worden overeengekomen.
4. Indien Partijen een overdracht overeenkomen, dan laat dit de bevoegdheid van Langman onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden.
5. Evenmin tast een overdracht het recht van Langman aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van de Wederpartij zijn of worden gedaan.
6. Langman is gerechtigd om (op bijvoorbeeld haar website of in commerciële uitingen) melding te maken van het feit dat een Overeenkomst tussen Partijen gesloten is. In dit kader (en enkel voor het in dit lid genoemde doel) verleent Wederpartij hierbij aan Langman een gebruiksrecht om de handelsna(a)m(en), merk(en) en/of logo(‘s) van Wederpartij kosteloos te kunnen gebruiken.

ARTIKEL 15: BEËINDIGING
1. Partijen zijn beide gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van
drie maanden. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekende brief. Bij opzegging van de Overeenkomst door Wederpartij komen alle aanspraken van Wederpartij jegens Langman te vervallen.
2. In geval van (een aanvraag van) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers van Wederpartij, ontbinding, liquidatie, staking of wijziging van zeggenschap van de onderneming van Wederpartij of indien Wederpartij door beslaglegging, onder curatelestelling of op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, is Wederpartij verplicht Langman hiervan per direct schriftelijk op de hoogte te stellen. In alle in de hiervoor genoemde gevallen zijn alle vorderingen en verbintenissen van Langman op Wederpartij onmiddellijk en integraal opeisbaar en is Langman gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder tot enige (schade)vergoeding jegens Wederpartij gehouden te zijn.
3. Wederpartij doet afstand van het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te vernietigen of te ontbinden dan wel de gehele of gedeeltelijke vernietiging of ontbinding of wijziging van de Overeenkomst te vorderen.
4. Langman kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen dan wel haar verplichtingen jegens Wederpartij opschorten, indien Wederpartij zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet behoorlijk, niet-tijdig of niet-volledig nakomt. Langman zal dan nimmer tot schadevergoeding gehouden zijn.
5. Indien de Overeenkomst door Langman – of indien mogelijk – door Wederpartij wordt ontbonden, zullen de bedragen die Wederpartij op dat moment verschuldigd is aan Langman ten volle verschuldigd blijven, onverminderd de rechten van Langman tot het vorderen van schadevergoeding, het gebruik maken van de rechten uit hoofde van eigendomsvoorbehoud en alle overige aan Langman toekomende rechten.
6. Langman kan de in het kader van de Overeenkomst van Wederpartij ontvangen roerende zaken, door of voor Wederpartij gerealiseerde gegevens, werken, documenten en/of overige digitale bestanden onder zich houden totdat Wederpartij alle aan Langman verschuldigde betalingen heeft verricht. Een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht kan op basis van dit artikel door Langman worden opgeschort.

ARTIKEL 16: OVERIGE BEPALINGEN
1. Aan de wettelijke en/of overeengekomen eis c.q. verplichting van schriftelijkheid is ook voldaan indien een (wils)uiting en/of andersoortige correspondentie is gedaan per e-mail.
2. Mocht enige bepaling in de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of onverbindend zijn, dan zal de Overeenkomst niet worden ontbonden, maar zullen Partijen de betreffende bepaling omzetten in een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk dezelfde inhoud en werking heeft als de nietige, vernietigbare of niet-verbindende bepaling.
3. Rechten van Wederpartij uit de Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de schriftelijke toestemming van Langman. Dit beding heeft zowel verbintenisrechtelijke als goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
4. Op de totstandkoming, de inhoud en geschillen aangaande de Overeenkomst, alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, iedere andere rechtsbetrekking, alsmede de relatie tussen Wederpartij en Langman is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag 1980) is uitgesloten.
5. Alle geschillen die voortkomen uit de Overeenkomst tussen Langman en Wederpartij of geschillen voortvloeiende uit andere overeenkomsten en/of samenwerkingen tussen Langman en Wederpartij, zullen in eerste aanleg worden beslecht door Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, onverminderd het recht van Langman om beslag te leggen en andere voorlopige maatregelen te nemen of te doen nemen op die plaats en voor die rechtbank waar dit Langman wenselijk voorkomt. Indien Wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is enkel Langman gerechtigd de geschillen eveneens (en naar keuze van Langman) aanhangig te maken bij de rechter in het land c.q. de staat waar Wederpartij gevestigd is.

JANUARI 2017

Deze algemene voorwaarden zijn op 1 januari 2017 onder nummer 08054725 gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.